Y nestje Y nestje Hedy en Ravasan - 31 juli 2023 4 katertjes geboren


X nestje Ceciel en Yantar - 4 juli 2023 1 poesje geboren


W nestje Libby en Chico  -  7 december 2022 6 kittens geboren 3 poesjes en 3 katers


V nestje Skye en Yur  - 18 oktober 2022, 8 kittens geboren 5 poezen en 3 katers


U nestje Hedy en Yur                 5 kittens geboren op 20 augustus, 5 katers


T nestje Nikki en Yur                  5 kittens geboren 10 augustus, 3 katers en 2 poezen


S nestje Cosima en Chico         9 kittens, geboren 11 juni, 5 katers en 4 poezen


R nestje Prim en Yur                   6 kittens geboren 24 febr, 3 katers en 3 poezen


Q nestje Hedy en Yur                 5 kittens geboren 24 febr, 3 katers en 2 poezen


P nestje Jixi en Stepaska          7 kittens geboren 11 juli,  3 poezen en 4 katers


O nestje Cosima en Yur            5 kittens geboren 30 mei, 3 poezen en 2 katers


N nestje, Hedy en Roman        6 kittens geboren 15 april, 5 poesjes en 1 kater


M nestje, Xiu en Duke,              5 kittens geboren 23 juni, 2 poesjes en 2 katers


L nestje ,  Chloe en Duke,         7 kittens geboren 6 juni 4 poesjes en 3 katers


k nestje, Cosima en Duke,       6 kittens geboren 29 maart 3 poesjes en 3 katersJ nestje,   Cosima en Alfie,      7 kittens geboren 21 juli, 4 poesjes en 3 katertjes


I nestje,  Tully en Duke,            5 kittens  geboren 18 juli, 4 katers en 1 poesje


H nestje, Prim en Duke,            6 kittens geboren 7 april, 3 poesjes en 3 katertjes


G nestje, Xiu en Duke,              4 kittens geboren 4 april, 2 poesje en 2 katers


F nestje , Tully en Alfie,             5 kittens, geboren 31 augustus, 3 poesjes en 2 katers


E nestje , Xiu en Roman,           3 kittens, geboren 27 mei, 2 katers en 1 poesje


D nestje , Hester en Duke,       4 kittens, geboren 24 februari, 3 poezen en 1 kater


C nestje , Prim en Duke,           6 kittens, geboren 13 februari, 6 poezen en 1 katers


B nestje ,  Xiu en Duke,            

6 kittens, geboren 25 mei, 4 katertjes en 2 poesjes


A nestje , Prim en Yarosvet,  7 kittens, 5 poezen en 2 katers, geboren 22 april 2016